Lại mấy chứng bệnh “vĩ cuồng” về những vấn đề chính trị Việt Nam

Nhị Lê

Chốc đà đã mấy mươi niên! Vẫn nhớ những “khuôn mặt tư tưởng” đã quen. Và, vẫn hiện tồn qua đó những “linh hồn tư tưởng” với các luận đề cũng trở nên quá nhàm nhưng lại ảo vọng thành những “vĩ nhân” trong chuyện làm huyên náo “học thuật chính trị”... Rốt cuộc, tất cả đã rơi tõm vào im ắng, và chẳng ai còn nhớ gì các vị nữa. Chẳng hiểu có phải vì cả thẹn bởi những chuyện đó hay không mà ít năm nay các vị cũ ấy và lác đác thêm vài dung mạo nữa bỗng dưng đùng đùng tự lăng-xê mình bằng cái trò “đốt đền Ác-tê-mi”, khiến không ít người, dù hiền nhất, cũng phải bực mình.

Nhận diện những phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay

Hà Linh

Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc

TRầN NGọC ĐƯờNG

GS, TS, Viện Nghiên cứu lập pháp

Đấu tranh chống thế lực tơ-rốt-xkít bảo vệ đường lối của Đảng (1930 -1945) và bài học cho đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy hiện nay

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

PGS, TS, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh