Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học - Mối nguy hại cần bóc trần và loại bỏ

HOÀNG CHÍ BẢO

GS, TS, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCS - Chủ nghĩa khách quan theo nghĩa đúng đắn, thực chất của khái niệm này chính là thái độ, quan điểm tôn trọng sự thật khách quan, luôn xuất phát từ hiện thực khách quan, tức là thực tiễn để nghiên cứu. Tôn trọng “cái khách quan”, hiện thực khách quan đòi hỏi phải nhận thức hiện thực khách quan đúng với bản chất của nó. Khoác áo “chủ nghĩa khách quan” trong nghiên cứu khoa học, nhất là trong nghiên cứu lý luận chính trị rất nguy hại, bởi hệ quả mà nó gây ra tác động tiêu cực trực tiếp tới nhận thức, niềm tin và hành động của giới nghiên cứu khoa học...

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với văn hóa, văn nghệ chỉ là sự cường điệu, “báo động giả” hay thực sự đáng báo động?

ĐINH XUÂN DŨNG

GS, TS, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương

Lại mấy chứng bệnh “vĩ cuồng” về những vấn đề chính trị Việt Nam

Nhị Lê

Nhận diện những phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay

Hà Linh

Không sao chép học thuyết phân quyền một cách rập khuôn, máy móc

TRầN NGọC ĐƯờNG

GS, TS, Viện Nghiên cứu lập pháp