Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PHẠM NGỌC HÒA* - VŨ THỊ HÒA**

* Học viện Chính trị khu vực IV - ** TS, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội

TCCS - Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của in-tơ-nét, mạng xã hội;... những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bước phát triển mới của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS. LÊ THị CHIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Không thể xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng

PGS, TS. NGUYỄN MINH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch

PGS,TS, NGND. Nguyễn Bá Dương

Thiếu tướng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng

Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản

PGS, TS. NGUYỄN VĂN GIANG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh