V.I. Lê-nin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

TS. LÊ THỊ CHIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Sinh thời, V.I. Lê-nin luôn đấu tranh không khoan nhượng với các phái phi mác-xít, trong đó có phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác. Tinh thần đấu tranh đó của V.I. Lê-nin có những gợi mở quý báu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay.

Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới

Hoàng Ngọc Hải * - Hồ Thanh Thủy**

* TS, Học viện Chính trị khu vực I - ** TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bóc trần chiêu trò lợi dụng “dân chủ” thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta

PGS, TS. NGUYỄN XUÂN TÚ

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

TS. NGUYỄN HUY PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Không thế lực nào có thể chia cắt nghĩa đồng bào - mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định thất bại

PGS, TS. TRầN HậU

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam