Phê phán một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin

GS, TS. LÊ HỮU NGHĨA

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ “giải trừ ý thức hệ”, làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta, thì việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay.

Phê phán những nhận thức lệch lạc, luận điểm sai lầm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

PGS, TS. Nguyễn Văn Thạo

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Đấu tranh với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

TÙNG LÂM

Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN

Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS. Bùi Ngọc Quỵnh* - TS. Nguyễn Đức Long **

* Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng - ** Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng