Mối quan hệ giữa phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở bên trong với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” từ bên ngoài

PGS, TS. NGUYỄN MINH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bên trong góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nỗ lực đó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn và bền vững hơn nếu gắn kết chặt chẽ, thường xuyên với việc đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” từ bên ngoài; qua đó, góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam là “nội chiến”

PGS, TS. NGUYỄN DANH TIÊN - PGS, TS. TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

TS. Lê Thị Hằng

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Về tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

PGS, TS. TRƯƠNG NGọC NAM

Học viện Báo chí và Tuyên truyền