Thành ủy Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS Phạm Quỳnh Trang

Học viện Chính trị Khu vực I