Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ hiện nay

TS PHẠM TUYẾT LỆ

Học viện Chính trị khu vực IV

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Phát huy nguồn lực, sức mạnh của khu vực ngoài nhà nước trong quản trị địa phương phục vụ cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới

TS. Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở tỉnh Bình Dương

TS. Trương Đức Thuận

Tạp chí Cộng sản

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

TRẦN VĂN THUẬT

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam