Công tác đảng, công tác chính trị trong nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuyện về xây dựng một ê-kíp

TRẦN MINH NGỌC

Cấp ủy trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo