Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng lực lượng cốt cán: Những dấu ấn và bài học kinh nghiệm từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trương Đức Thuận* - Nguyễn Khánh Dư**

*Tạp chí Cộng sản - ** Ban Tuyên giáo Trung ương