Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thái Văn Đoàn

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

TCCS - Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022, của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Yêu cầu cải cách tư pháp được nhấn mạnh: “Phân định rõ nhiệm vụ xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm”(1). Đây là nội dung quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay.

Phát triển truyền hình đa nền tảng trong kỷ nguyên số ở Việt Nam

Nguyễn Dương Chân

Đài Truyền hình Việt Nam

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng bộ xã – nhìn từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

TS Lê Văn Hiếu - TS Nguyễn Minh Tuấn

Đại học Thái Nguyên

Từ ChatGPT đến AI: Thực trạng và ứng dụng trong chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Việt Nam

Thanh Anh