Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng xây dựng niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

TS ĐẶNG KIM OANH

Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 2)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới (kỳ 1)

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Những thành tựu lý luận chủ yếu của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới - Nội dung cốt lõi và bài học kinh nghiệm

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng phát triển đất nước

TS DƯƠNG HUY ĐỨC

Tạp chí Cộng sản