Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN XUÂN TRUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị khu vực I

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới

CHẨU VĂN LÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang

Vấn đề đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế qua tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS LÊ TÙNG LÂM

Trường Đại học Sài Gòn

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh: Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác

Đỗ Thị Mai Hương

Học viện Cảnh sát nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

TS Dương Huy Đức

Tạp chí Cộng sản