Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội thể hiện qua cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS Nguyễn Văn Thưởng

Trường Sĩ quan Chính trị

Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nguyễn Đắc Thái

Đại học Nguyễn Huệ, Bộ Quốc Phòng

 Bản lĩnh chính trị - Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong lãnh đạo của Đảng

Nguyễn Hoàng Việt

Tạp chí Cộng sản 

Phát huy vai trò của văn hóa trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

PGS, TS Vũ Trọng Lâm

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KÝ

Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng