Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới

TS ĐÀO ĐOAN HÙNG

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương

Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

BÙI THỊ MINH HOÀI

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới

PGS, TS PHẠM THANH GIANG

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS NGUYỄN NGỌC ÁNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TS. Nhị Lê

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản