Xây dựng chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính Thủ đô Hà Nội - Nhìn từ phương diện ba chủ thể

Nguyễn Thị Nhàn Thư

Tạp chí Con số và Sự kiện

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng chính quyền điện tử ở thành phố Hà Nội

LÊ THỊ ĐÀI TRANG