Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Hoài Anh

Tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội - Một số vấn đề đặt ra hiện nay

TS NGUYỄN VĂN PHONG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đảng bộ thành phố Hà Nội tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

ĐINH TIẾN DŨNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Thực hành dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN THỊ NGỌ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Giải quyết mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội đặt trong tổng thể việc nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn của Đảng ta (Kỳ 1)

TS. Lê Hải

Tạp chí Cộng sản