Kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng về tư tưởng - nhìn từ các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng ở miền Bắc Việt Nam (1954 - 1975)

TS. Đặng Minh Phụng - TS. Lê Tuấn Vinh

Học viện Chính trị khu vực I

Agribank đóng góp tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hoạt động của đồng chí Phan Đăng Lưu trong quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Trung Kỳ

PGS, TS. Trần Thị Thu Hương - Nguyễn Văn Biểu

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hà Nội phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

NGỌC HUỆ