Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức quán triệt quy định mới về xây dựng Đảng

Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I-2023, triển khai nhiệm vụ quý II-2023

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

NGUYỄN QUANG DƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, làm căn cứ để đánh giá và rà soát, sàng lọc cán bộ

PGS, TS. VŨ TRỌNG LÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Những đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

PHAN VIỆT CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam