Sự kế thừa lý luận của V.I. Lê-nin và những tư duy mới trong quan điểm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN QUỐC TOÀN

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PGS, TS LÊ VĂN CƯỜNG - TS MAI VIỆT BÁCH

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tạp chí Cộng sản

Tập trung xây dựng ba nền tảng thể chế, kinh tế, văn hóa, nâng cao hiệu quả, kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TS PHAN THĂNG AN

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trong thiết chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam (Kỳ 2)

TS Lê Khánh Ly - Đàm Văn Lợi

Tạp chí Cộng sản - Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trong thiết chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam (Kỳ 1)

TS Lê Khánh Ly - Đàm Văn Lợi

Tạp chí Cộng sản - Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính, Ban Nội chính Trung ương