Nói không với “bắt tay ngầm”

PHONG NHƯ

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngăn chặn “lợi ích nhóm” trong khai thác tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam hiện nay

TS. Hồ Ngọc Anh - Nguyễn Giang Châu

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

“Nhóm lợi ích” trong thực thi chính sách đất đai

PGS, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa - TS. Nguyễn Văn Chung

Đại học Quốc gia Hà Nội - Tạp chí Cộng Sản

Kiểm soát, ngăn chặn “nhóm lợi ích” ở Việt Nam hiện nay

TS. NGUYỄN VĂN CHUNG

Tạp chí Cộng sản