Đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước

Khánh Nguyên

Tỉnh ủy Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Để Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

PGS, TS BÙI NGỌC QUỴNH - TS PHẠM QUỐC QUÂN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế ở Việt Nam

TS Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản