Vận dụng tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh Nam Định

Lê Quốc Chỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

Những điểm mới nổi bật trong các quy định của Trung ương về công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII

TS PHẠM NGỌC HÙNG

Tạp chí Cộng sản

Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng phát triển đất nước

TS DƯƠNG HUY ĐỨC

Tạp chí Cộng sản

Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển - Giá trị, ý nghĩa thời đại và bài học đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay

TS. BÙI THỊ NHƯ NGỌC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“Lòng dân” - điểm tựa vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước

Đỗ Hải ÂU

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân