Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc

Xây dựng nông thôn mới: Công tác tuyên truyền đi trước

Hoàng Giang

Khẳng định vai trò của lực lượng biên phòng trong công tác dân vận

Nguyễn Chiến

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài: Những dấu ấn trên chặng đường sáu mươi năm hình thành và phát triển

Đặng Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Năm 2020, đẩy mạnh công tác "dân vận khéo" trong hệ thống chính trị và ban hành Sách trắng về doanh nghiệp