Thực hiện thành công mô hình “Dân tin - Đảng cử” ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh - Kết quả và những bài học kinh nghiệm

Việt Hưng

Hà Giang phát huy dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới

Như Uyên

Nhìn lại hơn 20 năm thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

NGÔ VĂN SỸ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở nông thôn hiện nay

Nguyễn Thái Sơn

Nguyên Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền