Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách phân cấp, phân quyền đối với chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

HOÀNG THỊ THẢO

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản: Kinh nghiệm thế giới và bài học tham khảo đối với Việt Nam

PGS, TS Đỗ Hữu Tùng và các cộng sự*

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thành phố Hà Nội tiên phong trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính

LÊ THỊ ĐÀI TRANG