Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trên nền tảng văn hóa, khoa học và hiện đại

TS. Nguyễn Thị Mai Anh

Tạp chí Cộng sản

Hòn đá và nhân tài

Nhị Lê

Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn tổ chức đảng tại đơn vị cơ sở quân đội

TS. HÀ SỸ CHIẾN

Đại tá, Chính ủy Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin Liên lạc