Thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung hiến định: Đảng chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình

PGS, TS. NGUYỄN VIẾT THÔNG

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương