Phát triển văn hóa - nghệ thuật nhìn từ phương diện phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN

Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Phát huy giá trị các di sản văn hóa trong phát triển du lịch Thủ đô

Hương Minh

Giữ gìn, phát huy truyền thống kết chạ trong nông thôn ngoại thành Hà Nội

TS. Mai Thúc Hiệp

Học viện Chính trị Khu vực I