Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Nguyễn Tấn Toàn

Tỉnh Điện Biên bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

TS. NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nâng cao vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ - Nhìn từ phương diện chính sách

PGS, TS. PHẠM TIẾT KHÁNH

Trường Đại học Trà Vinh

Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

PGS, TS. LÊ VĂN YÊN

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghệ số

GS, TS. Lê Ngọc Hùng

Đại học Quốc gia Hà Nội