Những nhận thức lý luận mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. Nguyễn Ngọc Ánh

 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hoàn thiện chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS,TS. NGUYỄN VĂN GIANG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Hiện thân của đổi mới; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người soi sáng sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta

GS,TS. PHÙNG HỮU PHÚ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những nội dung mới về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ

NGUYỄN ĐỨC HÀ

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương