Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

LƯƠNG TAM QUANG

Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN ĐỨC KHA

Tạp Chí Cộng sản

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV họp Phiên đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Điểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS. Hoàng Văn Phai - TS. Phùng Mạnh Cường

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng