Hà Nội đổi mới và phát triển đối ngoại nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN LAN HƯƠNG

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc: Quyết tâm xây dựng, phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Bước chuyển biến, tiến bộ mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Đinh Giang

Đại hội XIII của Đảng: Tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá, định hướng chính sách và nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân

PGS, TS. NGUYỄN VĂN THÀNH

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

Đại hội XIII của Đảng - Tầm nhìn phát triển, tư duy đột phá và định hướng chính sách

Hoàng Nguyễn