Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân - Vận dụng vào công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THẾ TRUNG

Chuyên gia tư vấn Hội đồng Lý luận Trung ương

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân: Giá trị lý luận và thực tiễn

TRẦN QUỐC TỎ

Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS LẠI QUỐC KHÁNH

Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, hợp tác quốc tế trong đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay

TS ĐỖ NGỌC HANH

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng