Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới

TS. Trần Quốc Dương

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân hiện nay

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Hà Sơn Thái

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hậu Giang đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Nguyễn Thanh Sơn

Tạp chí Cộng sản

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong Chiến lược cải cách tư pháp

PGS, TS. Nguyễn Hòa Bình

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao