Phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh Nghệ An hiện nay

Bùi Thu Chang

Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Nâng cao đạo đức công vụ cho công chức thành phố Hà Nội trong giai đoạn hội nhập quốc tế

Vũ Phương Dung

Tạp chí Cộng sản

Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, thương mại hiện nay: Thực tiễn vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

TS PHAN THỊ SÔNG THƯƠNG - HỒ THỊ KIM THÙY

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Lan

Đại học FPT - Greenwich

Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế qua nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS. VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương