Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Nguyễn Văn Định

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGÔ HƯỚNG NAM - Và cộng sự*

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Những dấu ấn và vấn đề đặt ra trong tình hình mới

PHẠM ANH THẮNG

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nâng cao chất lượng và ý thức kỷ luật của lao động Việt Nam đi làm việc ở ngoài nước trong tình hình mới

TS. Đào Thị Hoàn - TS. Phạm Kim Anh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đổi mới

TS. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng