Cơ hội và thách thức đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

PGS, TS. BÙI HOÀI SƠN* - ĐỖ THỊ THANH THỦY**

* Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - ** Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Minh Trí

Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh