Xu hướng biến đổi của lễ hội truyền thống hiện nay

TS. TRẦN HỮU SƠN - TRẦN THÙY DƯƠNG

Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian ứng dụng - Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Quan điểm của Đảng về phát huy nguồn lực văn hóa

PGS, TS. PHẠM DUY ĐỨC

Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở toàn diện, bền vững

LÊ TRANG

Ngoại giao văn hóa Việt Nam: Một thập niên nhìn lại

TS. Lý Thị Hải Yến - TS. Trần Thị Hương

Học viện Ngoại giao

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo ảnh hưởng sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

TS. TRỊNH THỊ THỦY

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch