Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

PGS, TS Vũ Văn Phúc

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến cho Đảng và dân tộc, trải qua nhiều vị trí công tác, đồng chí Đào Duy Tùng không chỉ là người lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận, lãnh đạo công tác báo chí, truyền thông của Đảng, mà còn là một nhà báo lớn của Đảng. Quá trình hoạt động báo chí của đồng chí Đào Duy Tùng rất phong phú và đa dạng, đạt được thành tựu quan trọng, để lại dấu ấn đặc biệt.

Đồng chí Đào Duy Tùng với Tạp chí Cộng sản

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vận dụng quan điểm cán bộ phải “cả gan làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng phẩm chất “dám làm” của người cán bộ, đảng viên hiện nay

TS TRẦN QUỐC CƯỜNG

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS Cao Văn Trọng

Đại tá, Hội đồng Lý luận Trung ương

Hoàn thiện lý luận về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN VĂN ĐIỂN - HÀ THỊ VIỆT THÚY

Học viện Chính trị khu vực II