Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần hạn chế vi phạm về tư tưởng chính trị của tổ chức đảng và đảng viên

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

TCCS - Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trong thành công đó, có vai trò quan trọng của hoạt động tuyên truyền; do đó, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới hơn nữa hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN QUỐC SỬU

Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Tác phẩm của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng tươi đẹp, tiến bộ, hạnh phúc - Những chỉ dẫn quan trọng cho giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng