Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác các hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Khánh Nguyên

Đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững đất nước

Khánh Nguyên

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của Trung Quốc và một số gợi ý tham chiếu cho tỉnh Quảng Ninh

Minh Quân

Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Nguyễn Chắt