Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định Đại thắng mùa xuân năm 1975

TS Trần Tăng Khởi

Học viện Chính trị khu vực III

Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

PGS, TS TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 Bản lĩnh chính trị - Yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong lãnh đạo của Đảng

Nguyễn Hoàng Việt

Tạp chí Cộng sản 

Mô hình “Dân tin, Đảng cử” - Sự thể hiện sinh động mối quan hệ mật thiết giữa “lòng dân” với “ý Đảng” qua thực tiễn tỉnh Quảng Ninh (kỳ 2)

PGS, TS. Nguyễn Chí Hiếu - Nguyễn Hoàng Việt và cộng sự*

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

TS. NGÔ THỊ KHÁNH

Học viện Chính trị Công an nhân dân