Chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố Hà Nội

Thủy Minh

Hà Nội: Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Hương Minh

Phát huy giá trị các di sản văn hóa trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hà Nội

Hải Minh

Nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

PGS, TS. NGUYỄN NGỌC HÀ - TS. PHẠM KIM ANH

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh