Quá trình già hóa dân số và những tác động đến sự phát triển bền vững hiện nay - Những gợi mở chính sách cho Việt Nam

Hà Đỗ Quyên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hiện nay, tuổi thọ trung bình con người được nâng cao là thành quả tích cực trên chặng đường phát triển nhân loại; tuy vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng già hóa dân số diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp, tác động không nhỏ tới sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo đó, bối cảnh mới yêu cầu đất nước ta cần tập trung nghiên cứu, phân tích tác động toàn diện của quá trình già hóa dân số, từ đó, xây dựng, triển khai những chính sách, kế hoạch phù hợp nhằm chủ động ứng phó trong tương lai.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa, thiên nhiên thành nguồn lực, trụ cột và động lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững

TS PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

PGS, TS Lại Quốc Khánh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Nhà ở xã hội cho công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

TS PHẠM THỊ HOÀNG HÀ

Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức đại diện người lao động trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS NGUYỄN VĂN QUYẾT - TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh