Không để ai bị bỏ lại phía sau vì thiếu vốn

TCCS - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu cho giai đoạn tới, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp. Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ bình quân từ 8% - 10%/năm.

Ngân hàng Chính sách xã hội: 20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim

Thái Hòa

Đảng bộ Co-opBank: Kiên định với nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững

Phương Khanh

Về nơi “ba không, một có”

Việt Hải

Tín dụng chính sách xã hội giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Trường Giang