Tác phẩm “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

TRẦN THANH MẪN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TCCS - Tác phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan liên quan tổ chức xuất bản đã hệ thống sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói riêng...

Đảng bộ quân đội và toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2024, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các các luật, nghị quyết quan trọng được Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua

Trần Thanh Mẫn

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PGS, TS ĐINH NGỌC GIANG - TS NGUYỄN HẢI YẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam