Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

GS, TS LÊ MINH THÁI

Trung tướng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự

Tỉnh Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

GS, TS NGUYỄN VĂN LÂM

Chuẩn Đô đốc, Giám đốc Học viện Hải quân

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của châu Á

TS HOÀNG THÙY LINH - NGUYỄN TRỌNG THIỆN

Trường Đại học Văn Lang - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh