Bổ sung các luận cứ hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” - sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội

Thùy Linh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và vận dụng vào hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS. Đoàn Thế Hùng - TS. Nguyễn Tuấn Anh

Trường Đại học Quy Nhơn

Bảo vệ môi trường và những vấn đề pháp lý đặt ra theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. Bùi Đức Hiển

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

“Nhóm lợi ích” trong thực thi chính sách đất đai

PGS, TS. Nguyễn Thị Mai Hoa - TS. Nguyễn Văn Chung

Đại học Quốc gia Hà Nội - Tạp chí Cộng Sản