Phát huy các giá trị truyền thống Quảng Ninh, tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045

Hoa Anh

Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới

TS NGUYỄN TRÙNG KHÁNH

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hương Khê và sự phát huy những giá trị truyền thống trên vùng đất Vũ Quang hiện nay

PGS, TS Trần Thị Thu Hương - Nguyễn Văn Biểu

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng - Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam